dissabte, 23 de desembre de 2017

¡No Hay Nada de Malo en Ti! - Jeff FosterNO HAY NADA FUNDAMENTALMENTE ERRÓNEO EN TI
Tú eres perfecto en tu total imperfección.
SIEMPRE FUISTE PERFECTO.
No tengas miedo a salirte del camino
El momento que estás viviendo es el camino. 
Porque el camino es cualquier cosa que esté ocurriendo en este momento..
Incluso si este momento es de intensas dudas, dolor, miedo, pena... este es el camino!!
Todo lo que aparece es el camino desplegándose delante de nuestros ojos.
TÚ eres la Luz del verdadero significado de "iluminación".
Tú eres la Luz que ilumina el camino.
Confía profundamente. La Vida no puede equivocarse!!

dissabte, 22 de juliol de 2017

Vas fer el millor que vas poder/Hiciste lo mejor que pudiste - Jeff Foster

(català)

Vas fer el millor que vas poder.
Vas fer tot el que podies haver fet.
No tenies una altra opció.

Tenint en compte el que creies en aquell moment,
els poderosos o subtils sentiments que es movien en tu,
com de connectat estaves amb ta respiració, ton cos, ta veritat, ton camí;
com d'arrelat estaves en el moment present, la claredat amb la que veies o no;
d'acord al dolor que senties,
com d'obertes i crues estaven tes ferides;
considerant la resistència que senties,
com d'estreta o ampla era la teva perspectiva,
com d'atrapat estaves en la teva història personal,
no vas poder haver actuat o dit res d'una altra manera.
Vas fer el teu millor esforç, atès el nivell de consciència des del qual actuaves.
És una excusa? No. Es tracta d'assumir la plena responsabilitat del que va passar. No obstant això, amollant la culpa, "renunciant a l'esperança d'un passat millor".
És això una sortida fàcil? No. Es tracta de perdonar-te. Deixant de banda el que podria o hauria d'haver estat i alineant-te amb el que és, basant-te en l’Ara, l'únic lloc des del qual pot tenir lloc el veritable canvi, on poden aparèixer noves respostes, i la curació pot començar.
Afligeix-te pel passat, per suposat.
Aprèn les teves lliçons, per suposat.
Escolta als altres compartint el seu dolor. Sent-ho tot a fons.
Esmena tant com puguis. Digues que ho sents, si és apropiat.
Però no pensis ni per un moment que el passat podria haver estat diferent.
No creguis ni per un moment que l'Univers es va equivocar.
Ets on ets, Ara. És un nou dia, un nou començament.
Armat amb una nova visió, una nova perspectiva, un cor més humil i indulgent,  una actitud més curiosa,  entra en el futur, arrelat en aquesta presència amorosa, obert a la possibilitat.

Jeff Foster


(español)

Hiciste lo mejor que pudiste.
Hiciste todo lo que podías haber hecho.
No tenías otra opción.

Teniendo en cuenta lo que creías en ese momento, los poderosos o sutiles sentimientos que se movían en ti, lo conectado que estabas con tu respiración, tu cuerpo, tu verdad, tu camino; lo arraigado que estabas en el momento presente, la claridad con la que veías o no; de acuerdo al dolor que sentías, a lo abiertas y crudas que estaban tus heridas; considerando la resistencia que sentías, lo estrecha o amplia que era tu perspectiva, lo atrapado que estabas en tu historia personal, no pudiste haber actuado o dicho nada de otra manera.
Hiciste lo mejor que pudiste, dado el nivel de consciencia desde el que actuabas.
¿Es eso una excusa? No.  Se trata de asumir la plena responsabilidad de lo que sucedió.
Sin embargo, soltar la culpa, "renunciar a la esperanza de un pasado mejor".
¿Es esto una salida fácil? No. Se trata de perdonarte a ti mismo. Dejando de lado lo que podría o debería haber sido, y alineándolo con lo que es, basándose en el Ahora, el único lugar desde el cual puede ocurrir el verdadero cambio, pueden surgir nuevas respuestas, la curación puede comenzar.
Aflígete por el pasado, por supuesto.
Aprende tus lecciones, por supuesto.
Escucha a otros compartiendo su dolor. Siente todo profundamente. Haz las paces lo más que puedas. Discúlpate, si es apropiado.
Pero no pienses ni por un momento que el pasado podría haber sido diferente.
No creas ni por un momento que el Universo se equivocó.
Estás donde estás, ahora. Es un nuevo día, un nuevo comienzo.
Armado con una nueva visión, una nueva perspectiva, un corazón más humilde y perdonador, una actitud más curiosa,
Entra en el futuro, arraigado en esta presencia amorosa, abierto a la posibilidad.

- Jeff Foster


(english)


You did your best.
You did all you could do.
You had no choice.
Considering what you believed at the time, what powerful or subtle feelings were moving through you, how connected you were to your breath, your body, your truth, your path, how rooted you were in the present moment, how clearly you saw or did not see, how much pain you were in, how open and raw your wounds were, how much resistance you felt, how narrow or wide your perspective was, how caught up you were in your personal story, you could not have acted or spoken any differently.
You did your best, given the level of consciousness you were acting from.
Is this an excuse? No. It's about taking full responsibility for what happened. Yet losing the guilt, "giving up the hope of a better past".
Is this a cop-out? No. It's about forgiving yourself. Letting go of 'what could or should have been', and aligning with 'what is', grounding yourself in the Now, the only place from which true change can happen, new answers can appear, healing can begin.
Grieve over the past, of course.
Learn your lessons, of course.
Listen to others sharing their pain. Feel everything deeply.
Make amends as much as you can. Say sorry, if it's appropriate.
But do not for one moment think that the past could have been any different.
Do not for one moment believe that the Universe went wrong.
You are where you are, Now. It is a new day, a new beginning.
Armed with new insight, new perspective, a more humble and forgiving heart, a more curious attitude, move into the future, grounded in this loving presence, open to possibility.

- Jeff Foster

diumenge, 27 de novembre de 2016

Per als Més Sensibles - Jeff Foster - Para los Más Sensibles - Jeff Foster


Para los Más Sensibles - Jeff Foster


¡No te avergüences de tu sensibilidad!
Te ha traído muchas riquezas.

Eres capaz de ver lo que otros no ven,
Sentir lo que otros se avergüenzan sentir.
Eres más abierto, menos indiferente.

Te resulta más difícil hacerte de la vista gorda.

Tú no has cerrado tu corazón,
a pesar de todo.

Eres capaz de aceptar
las altas más intensas
y las bajas más oscuras
en tu amoroso abrazo.
(Sabes que ninguna te define.
Que todo pasa.
Que eres un cuenco cósmico.)

¡Celebra tu sensibilidad!
Te ha mantenido flexible y abierto.
Te ha permitido estar cerca del milagro.
Y la presencia consciente brilla en ti con toda intensidad.

No te compares con los demás.
No esperes que ellos te entiendan.
Sin embargo, sí puedes enseñarles:

Que está bien sentir, profundamente.
Que está bien no saber.
Que está bien jugar
en el borde más crudo de la vida.

La vida podrá parecerte 'dura', a veces,
Y a menudo sientes que te puede abrumar.

Pero es aún más duro
reprimir tus abrumadores dones.

A los que son más sensibles:
¡Traigan un poco de dulzura a este cansado mundo!

¡Sigan brillando con sensibilidad valiente!

¡Ustedes son los portadores de la luz!

  Jeff Foster

(Traducido por Tarsila Morales)

En català:

Per als Més Sensibles - Jeff Foster

No t'avergonyeixis de la teva sensibilitat!
T'ha portat moltes riqueses.
 Ets capaç de veure el que altres no veuen,
Sentir el que altres s'avergonyeixen sentir.
Ets més obert, menys indiferent.
 Et resulta més difícil fer-te de la vista grossa.
 Tu no has tancat el teu cor,
malgrat tot.

 Ets capaç d'acceptar
les altes més intenses
i les baixes més fosques
en la teva amorosa abraçada.
(Saps que cap et defineix.
Que tot passa.
Que ets un bol còsmic.)
Celebra la teva sensibilitat!
T'ha mantingut flexible i obert.
T'ha permès estar a prop del miracle.
I la presència conscient brilla en tu amb tota intensitat.

No et comparis amb els altres.
No esperis que ells t'entenguin.
No obstant això, sí pots ensenyar-los:
 Que està bé sentir, profundament.
Que està bé no saber.
Que està bé jugar
en la vora més crua de la vida.
 La vida pot semblar-te 'dura', de vegades,
I sovint sents que et pot aclaparar.
 Però és encara més dur
reprimir els teus aclaparadors dons.

 Als que són més sensibles:
Porteu una mica de dolçor a aquest cansat món!
 Seguiu brillant amb sensibilitat valenta!
 Vosaltres sou els portadors de la llum!

Jeff Foster


dijous, 4 d’agost de 2016

ON ETS? - DÓNDE ESTÁS? - JEFF FOSTER

ETS A CASA?Només et pren un moment:

Comprova, ara mateix:

Ets (estàs) aquí?


O hi ha una part de tu que vol estar en un altre lloc?
Sents que la VIDA és en on tu ets?
O sents que has de buscar la VIDA en un altre costat, en un altre temps o espai?
Tens la sensació que t'has quedat fora? Com si estiguessis lluny de casa?
Que no ets on hauries de ser en aquest moment?
Bé.
Ara, no converteixis aquest sentiment en un problema.
És només un sentiment.
Dóna-li permís d'estar aquí en aquest moment.
No intentis escapar d'ell o distreure't.
Només dóna-li espai. Respira en ell.
Fes-li un lloc a la nostàlgia, al sentiment d'abandó còsmic,
al desassossec per sentir-te allunyat de casa.
Ets aquí. Cada alè et recorda això.
Sent els teus peus a terra.
Escolta tots els sons que hi ha al teu voltant.
Escolta els sons que són a prop, i els que estan lluny.
Sent la roba sobre el teu cos.
Observa l'aire que passa per les teves narius.
La vida és per tot arreu.
La vida és aquí.
Tu ets aquí, amb la vida, part de la vida.
Estàs a Casa, envoltat per la gràcia.
Només et pren un moment
sortir de
mil milions d'ans de karma i tristeses personals,
i veure el món d'una manera diferent.

- Jeff FosterSólo te toma un momento:
Comprueba, ahora mismo:

¿Eres (estás) aquí?
¿O hay una parte de ti que quiere estar en otro lugar?
¿Sientes que la VIDA está en donde tú estás?
¿O sientes que tienes que buscar la VIDA en otro lado, en otro tiempo o espacio?
¿Tienes la sensación de que te has quedado fuera? ¿Como si estuvieras lejos de casa?
¿Que no estás donde deberías estar en este momento?


Bien.
Ahora, no conviertas este sentimiento en un problema.
Es sólo un sentimiento.
Dale permiso de estar aquí en este momento.
No intentes escapar de él o distraerte.
Sólo dale espacio. Respira en él.
Hazle un lugar a la nostalgia, al sentimiento de abandono cósmico,
al desasosiego por sentirte alejado de casa.
Estás aquí. Cada aliento te recuerda esto.
Siente tus pies en la tierra.
Escucha todos los sonidos que hay a tu alrededor.
Escucha los sonidos que están cerca, y los que están lejos.
Siente la ropa sobre tu cuerpo.
Observa el aire que pasa por tus fosas nasales.

La vida está por todas partes.
La vida es aquí.
Tú estás aquí, con la vida, parte de la vida.
Estás en Casa, envuelto por la gracia.

Sólo te toma un momento
salir de
mil millones de años de karma y tristezas personales,
y ver el mundo de una manera diferente.

- Jeff FosterJUST ONE MOMENT
It only takes a moment:
Check, right now:
Are you here? 
Or is there a part of you that wants to be somewhere else?
Do you feel that LIFE is where you are?
Or is there a sense of seeking LIFE elsewhere, in some other time or space?
Is there a sense of being left out? Like you're far away from home?
Like you're not where you should be right now?

Good. 
Now, don't make this feeling into a problem.
It's just a feeling.
Give it permission to be here right now.
Don't try and escape it or distract yourself.
Just give it space. Breathe into it. 
Make room for the longing, the feeling of cosmic abandonment,
the stress of homesickness.
You are here. Every breath reminds you of this.
Feel your feet on the ground.
Hear all the sounds around you. 
Hear sounds close by, and ones far away.
Feel the clothes on your body.
Notice the air moving past your nostrils.

Life is all around.
Life is here.
You are here, with life, part of life.
You are Home, enveloped by grace.

It only takes a moment
to step out of 
a billion years of karma and personal sorrows,
and see the world anew.

- Jeff Foster